Школски одбор

Орган управљања у школи је Школски одбор. Он има девет чланова и чине га по три представника запослених, родитеља и локалне самоуправе (општине). Председника и чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина општине, а актуелни чланови Школског одбора Гимназије „Жарко Зрењанин“ су:

 1. Представници локалне самоуправе (општине):
 • Слађана Бањанин;
 • Светлана Којовић;
 • Весна Станковић.
 1. Представници родитеља:
 • Соња Перуновић;
 • Ненад Ковачевић;
 • Марија Ристић.
 1. Представници запослених:
 • Снежана Шкрбић, председник;
 • Данило Њаради;
 • Веселин Ђурковић.

Делокруг рада школског одбора је:

 • доношење статута, правила понашања у школи и других општих аката;
 • доношење Годишњег плана рада школе и усвајање Извештаја о њиховом остваривању,
 • утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике;
 • доношење финансијског плана школе, усвајање извештаја о пословању, годишњег обрачуна и извештаја о извођењу екскурзија;
 • расписивање конкурса и избор директора школе;
 • одлучивање по жалби, односно приговору на решење директора.

Ове школске године приоритетни циљеви рада Школског одбора су:

 • разматрање исхода образовања и васпитања и предузимање мера за побољшање услова рада и осваривање образовно-васпитног рада; и
 • одређивање начина и поступка заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду: представник Ученичког парламента и представник синдиката у школи, без права одлучивања.