Стручни активи

Одлуком Наставничког већа, на почетку сваке школске године именују се чланови стручних актива. Тренутно су оформљена и раде три стручна актива:

  • Стручни актив за развојно планирање;
  • Стручни актив за развој школског програма;
  • Стручни актив за израду Годишњег плана рада школе.

Списак чланова стручних актива доступан је у Годишњем плану рада школе.