Тимови

Програми и планови рада тимова су саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у оквиру посебних програма и планова васпитно-образовног рада. У школи су оформљени следећи тимови:

  • Тим за самовредновање квалитета рада школе;
  • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  • Тим за инклузивно образовање;
  • Тим за додатну подршку деци;
  • Тим за каријерно вођење и саветовање;
  • Тим за професионални развој;
  • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;
  • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
  • Тим за промоцију школе и планирање уписних активности;
  • Тим за кризне ситуације.

Списак чланова наведених тимова доступан је у Годишњем плану рада школе.