Предмети

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР (недељни фонд часова):

ОПШТИ ТИП (недељни фонд часова):

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР (недељни фонд часова):