Тимови

Програми и планови рада тимова су саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у оквиру посебних програма и планова васпитно-образовног рада. У школи су оформљени следећи тимови:

  • Тим за самовредновање;
  • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  • Тим за инклузивно образовање;
  • Тим за додатну подршку деци;
  • Тим за професионални развој;
  • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;
  • Тим за међупредметне компетенције и предузетништво;
  • Тим за промоцију школе и планирање уписних активности.

Списак чланова наведених тимова доступан је у Годишњем плану рада школе.