Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења у школи. То је саветодавни орган школе, који има следеће задатке:

  • предлаже представнике родитеља ученика за чланове  Школског одбора;
  • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
  • учествује у поступку предлагања изборних предмета;
  • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља;
  • разматра услове за рад установе;
  • учествује у поступку прописивања мера и правила понашања у школи;
  • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, разматра извештај о реализацији;
  • одређује висину надокнаде за професоре за бригу о деци.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе.