Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења у школи. То је саветодавни орган школе, који има следеће задатке:

  • предлаже представнике родитеља ученика за чланове  Школског одбора;
  • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
  • учествује у поступку предлагања изборних предмета;
  • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља;
  • разматра услове за рад установе;
  • учествује у поступку прописивања мера и правила понашања у школи;
  • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, разматра извештај о реализацији;
  • одређује висину надокнаде за професоре за бригу о деци.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе. Чланови Савета родитеља за школску 2019/2020. годину су:

 

I1   III1  
I2   III2  
I3   III3  
I4   III4  
I5   III5  
I6  
II1   IV1  
II2   IV2  
II3   IV3  
II4   IV4  
II5   IV5  
II6 IV6