Школски одбор

Орган управљања у школи јесте ШКОЛСКИ ОДБОР. Он има девет чланова и чине га по три представника запослених, родитеља и локалне самоуправе (општине). Председника и чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина општине, а у школској 2019/20. години чланови Школског одбора Гимназије „Жарко Зрењанин“ су:

  1. Представници локалне самоуправе (општине):
  • Слађана Бањанин;
  • Светлана Којовић;
  • Миљана Пилиповић.
  1. Представници родитеља:
  • Биљана Перовић;
  • Ранко Митровић;
  • Виолета Рашета.
  1. Представници запослених:
  • Снежана Шкрбић, председник;
  • Јелена Матовић;
  • Веселин Ђурковић.

Делокруг рада школског одбора је:

  • доношење статута, правила понашања у школи и других општих аката;
  • доношење Годишњег плана рада школе и усвајање Извештаја о њиховом остваривању,
  • утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике;
  • доношење финансијског плана школе, усвајање извештаја о пословању, годишњег обрачуна и извештаја о извођењу екскурзија;
  • расписивање конкурса и избор директора школе;
  • одлучивање по жалби, односно приговору на решење директора.

Ове школске године приоритетни циљеви рада Школског одбора су:

  • разматрање исхода образовања и васпитања и предузимање мера за побољшање услова рада и осваривање образовно-васпитног рада; и
  • одређивање начина и поступка заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду: представник Ученичког парламента и представник синдиката у школи, без права одлучивања.