Стручни активи

Одлукама Наставничког већа у школи су одређени чланови стручних актива. Оформљена су укупно три  стручна актива, и то: Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма и Стручни актив за израду Годишњег плана рада школе и Извештаја о остварености годишњег плана рада.