Стручни активи

Одлукама Наставничког већа у школи су одређени чланови стручних актива. Оформљена су укупно три  стручна актива, и то: Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма и Стручни актив за израду Годишњег плана рада школе и Извештаја о остварености годишњег плана рада. Чланови ових тимова у школској 2018/19. години су:

Стручни актив за развојно планирање

 1. Татјана Кажић,  директор;
 2. Игор Лазаревић, проф. рачунарства и информатике;
 3. Весна Никитовић, проф. рачунарства и информатике;
 4. Нада Бјелац, педагог;
 5. Председник Савета родитеља;
 6. Председник Ученичког парламента.

 

Стручни актив за развој школског програма

 1. Татјана Кажић, директор;
 2. Биљана Фемић, проф. математике;
 3. Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике;
 4. Ксенија Бабић, проф. биологије;
 5. Председници стручних већа:
 • Стручно веће наставника српског језика, председник;
 • Стручно веће наставника математике и рачунарства, председник;
 • Стручно веће наставника страних језика, председник;
 • Стручно веће наставника друштвених наука, председник;
 • Стручно веће наставника физичког васпитања, председник;
 • Стручно веће наставника природних наука, председник;
 • Стручно веће наставника уметности, председник.

 

Стручни актив за израду Годишњег плана рада школе и Извештаја о остварености годишњег плана рада

 1. Татјана Кажић,  директор;
 2. Љиљана Марић, проф. латинског језика;
 3. Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике;
 4. Мирјана Вујичић, проф. хемије;
 5. Нада Бјелац, педагог.