Еколошка секција

Еколошкој секцији придружују се сви заинтересовани ученици већ на почетку школске године. Након приступања чланова и формирања секције, следи заједничко предлагање и прихватање Годишњег програма рада секције. Неке од тема којима ће се секција бавити у наредном периоду јесу:

  • фенолошка посматрања на биљкама (праћење, посматрање и евидентирање периодичних промена на дрвенастим биљкама које расту у школском дворишту);
  • проучавање екосистема краја у којем се налази школа (бара, потока, река, ливада, шума, урбаног насеља, њива, повртњака, воћњака, винограда) са посебним освртом на физичко-хемијске услове станишта, климатске факторе, биљне и животињске популације и њихову структуру;
  • поремећаји, нарушавање и деградација екосистема у локалној средини (уочавање проблема на терену и предлог мера њихове заштите);
  • загађеност ваздуха, воде и земљишта у окружењу школе (регистровање и евидентирање извора загађивања у непосредној близини школе и доношење предлога мера за њихово уклањање);
  • формирање еколошког кутка у школи (школском дворишту, холу школе или кабинету за биологију) и његово одржавање;
  • излет чланова еколошке секције (еколошка наставна екскурзија) до најближег заштићеног подручја, националног парка, резервата природе или другог заштићеног простора и упознавање са његовим природним вредностима, угроженошћу и заштитом;
  • израда еколошких збирки биљака и животиња (хербаријских збирки по екосистемима, збирки инсеката).