Програм школског спорта

Бављење физичким васпитањем и спортом представља фундаментално људско право за све, као и суштински елеменат целоживотног образовања у целокупном образовном систему.

Национални Закон о спорту у чл. 4 истиче да свако има право да се бави спортом. „Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друга лично својства“.

Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, већ и када је реч о психо‐социјалном развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим тога, бављење спортом представља важно средство превенције ризичних понашања младих, попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога, и малолетниче деликвенције. Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном понашању.

У нашој школи план школског спорта је већ дуги низ година базиран на потребама ученика, као и праћењу Kалендара такмичења олимпијских спортских игара ученика Републике Србије које прописује Савез за школски спорт Србије. Са тог аспекта гледајући у план школског спорта ученика Гимназије “Жарко Зрењанин” убрајамо:

  1. учешће на свим нивоима такмичења, од општинских до републичких и међународних такмичења, у свим спортовима које прописује Савез за школски спорт Републике Србије;
  2. унутар школска такмичења тј. међуразредна такмичења у кошарци, баскету (3:3), као и такмичење у одбојци;
  3. учешће на кросевима и маратонима од општинских до републичких;
  4. међушколска-општинска, као и међународна спортска такмичења која се одржавај у склопу дана школе или других манифестација од значаја не само за нашу школу (у малом фудбалу, кошарци, одбојци и другим спортовима).

Подстицање школског спорта може представљати ефективну стратегију промоције и подстицања бављења спортом деце и омладине у нашој општини, са свим очекиваним користима по појединце, локалне заједнице у целини. Такође, може допринети омасовљењу спорта и стварању широке базе за развој врхунског спорта.