Информације о упису ученика у први разред гимназије

Обавештавамо ученике и родитеље будућих првака да ће се упис ученика у први разред гимназије реализовати према следећем распореду:

 • Први уписни круг – 12. и 13. јул 2021, од 8 до 15 часова;
 • Други уписни круг16. јула 2021, од 8 до 15 часова.

Кандидати који су распоређени у нашу школу, упис ће моћи да обаве на један од следећих начина:

 1. Електронским путем, коришћењем портала Моја средња школа приликом чега се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности.
 2. Непосредно у школи, када је приликом уписа потребно поднети следећу документацију:
  • Уверење о завршеној основној школи (добија се у завршеној основној школи)
  • Уверење о положеном завршном испиту (добија се у завршеној основној школи)
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (може се преузети и у школи);
  • Попуњен образац за изборне програме (преузима се у школи).

Приликом уписа, било да се уписујете  електронским путем или у школи, потребно је изабрати следеће:

 1. Други страни језик (први страни језик који уче сви ученици је енглески језик). С обзиром на то да је у питању пета година учења другог страног језика, настављате да учите језик који сте изучавали у основној школи. Гимназија као други страни језик нуди руски и немачки језик.
 2. Два изборна програма од четири понуђена. У наставку можете прочитати које изборне програме школа нуди.
 3. Изборни програм: Грађанско васпитање или Верска настава.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Приликом уписа у први разред гимназије, ученици су обавезни да изаберу изборне програме које ће слушати током школске 2021/22. године. Од четири изборна програма која школа нуди, сваки ученик бира два програма (која се оцењују и улазе у просек). Кратак садржај програма дат је у наставку, а ученици се о сваком од понуђених програма могу детаљније информисати тако што ће прочитати извод из Програма наставе и учења за први разред гимназије у ком су детаљно назначени модули, теме и исходи предмета.

У понуди су следећи изборни програми:

 1. Примењене науке

Апстракт: Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. Настава ће се одвијати кроз модуле: Увод у истраживање и Мој пројекат.

По завршетку програма ученик ће бити оспособљен да: демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа; истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања; прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини; искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина.

Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, матерњи језик, страни језик, историја, географија.

 1. Здравље и спорт

Апстракт: Циљ учења изборног програма Здравље и спорт је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности које су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. Настава ће се одвијати кроз модуле: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље и Правилна исхрана и физичко вежбање у спорту и рекреацији.

По завршетку програма ученик ће бити оспособљен да: проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања – спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика; препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује; одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима; покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

Kључне речи: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне активности, психоактивне супстанце, превенција.

Корелација: физичко и здравствено васпитање, биологија, рачунарство и информатика, грађанско васпитање, језик, медији и култура, појединац, група и друштво.

 1. Језик, медији и култура

Апстракт: Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој. Настава ће се одвијати кроз модуле: Јавни наступКреатори и примаоци медијских порука и Вредности.

По завршетку програма ученик ће бити оспособљен да: критички разматра позитиван и негативан утицај медија; процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација; препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима; одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; комуницира на конструктиван начин; исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности.

Корелација: српски језик и књижевност, страни језик, латински језик, историја, рачунарство и информатика,појединац, група и друштво, уметност и дизајн, образовање за одрживи развој.

 1. Уметност и дизајн

Апстракт: Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. Настава ће се одвијати кроз модуле: Инспирација и Обједињене уметности.

По завршетку програма ученик ће бити оспособљен да: разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности; реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина; користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности; користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја; исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; просуђује, критички, утицај уметности на здравље; учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

Кључни појмови: музика, плес, визуелне уметности, филм, позориште.

Корелација: сви предмети и програми.

 

Related posts