Презентовање примера пројектне наставе: „Изазови коришћења савремених технологија“

Свакодневно коришћење савремених технологија донело је низ предности, али и многобројне изазове са којима треба да се суоче и наставници и ученици. Најновији програм наставе и учења за ученике првог разреда предвиђа активно учешће ученика у наставном процесу. Предвиђена је пројектна настава која активира ученике, подстиче сарадњу и стваралачки развој ученика.

За реализацију пројектне наставе из предмета Рачунарство и информатика одабрала сам тему „Информационо – комуникационе технологије у савременом друштву“ која даје шансу ученицима да науче важне лекције кроз процес истраживања.

За ову тему планирани су следећи садржаји:

 • значај и примена дигиталних уређаја,
 • утицај коришћења дигиталних уређаја на здравље и околину,
 • интелектуална својина, ауторска права, право и етика на интернету,
 • безбедност и приватност на интернету, заштита личних података, правила понашања,
 • прикупљање, складиштење, обрада и пренос података,
 • сервиси интернета и електронска комуникација.

Искуство стечено током реализације пројекта „Изазови коришћења савремених технологија“ поделила сам са другим наставницима наше Школе. У уторак, 2.10.2018. године од 12 до 13 часова у мултимедијалном кабинету презентован је пример пројектне наставе.

На крају излагања присутни су оценили приказани пример пројектне наставе на следећи начин:

1. Представљени пројекат је добар пример пројектне наставе. 4,90
2. Пројекат „Изазови коришћења савремених технологија“ ме мотивише да реализујем пројектну наставу. 4,55
3. Представљање примера пројектне наставе ће ми помоћи да унапредим свој рад са ученицима. 4,67

Присутни наставници су изнели своје утиске о завршеном излагању и издвојили приказане елементе које би могли да искористе у раду са ученицима. Као најзначајнији елемент који би могли да примене у свом раду издвојили су материјале који су коришћени у реализацији пројектне наставе (примери образаца за вођење евиденције о раду и вредновању пројектне наставе).

Пројекат „Изазови коришћења савремених технологија“ је трајао три недеље, а пројектне активности су реализоване према предвиђеном плану:

 • 10 – 14. септембар 2018. подела пројектних задатака и израда плана активности
 • 17 – 21. септембар 2018. реализација пројектних активности (наставник прати и усмерава ученике током реализације)
 • 24 – 28. септембар 2018. презентовање резултата пројектног рада и учења

У пројекту су учествовали сви ученици првог разреда којима предајем, подељени у мање групе (3-5 ученика). Свака група је добила посебан задатак за истраживање. Задаци су осмишљени тако да њихова реализација доведе до остваривања очекиваних исхода наставног процеса.

Током рада ученици су користили следеће изворе:

 • књиге,
 • часописи,
 • новински чланци,
 • интервју (родитељи, познаници, стручњаци за дату област) ,
 • анкета или упитник – прикупљање података на за дату тему (онлајн алати, Гугл Диск, Инстаграм, анкетни листићи),
 • видео-снимци (проналажење и коришћење одговарајућих видео-снимака, као и њихово креирање),
 • текстови, слике, анализа филма на задату тему,
 • интернет (примери са друштвених мрежа, текстови, слике…)

 

 

За чување, дељење и заједнички рад на документима, као и за креирање упитника ученици су користили Гугл Диск и друштвене мреже. Током истраживања разговарали су са родитељима, познаницима и стручњацима за наведене области. На тај начин су у реализацију пројекта укључени породица и локална средина. На крају су представили начин рада и резултате својих истраживања (презентације креиране у PowerPoint-у, Preziпрезантације, видео-снимци, панои, …).

Шта су ученици научили?

 • како и када могу да примене дигиталне уређаје и сервисе интернета
 • да користе савремене технологије на одговоран и безбедан начин
 • да претражују и проналазе информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај
 • да процењују квалитет, поузданост и тачност информација доступних преко интернета
 • на који начин треба да заштите личне податке и приватност на интернету,
 • да материјале са интернета преузимају и користе поштујући ауторска права

На крају излагања присутни наставници су дискутовали о представљеним решењима и могућим проблемима током рада на пројекту.

Текст и фотографије: Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике и члан Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Related posts